Nieuwe eisen voor aanwijzing van certificerende instellingen

Nieuwe eisen voor aanwijzing van certificerende instellingen

De Arbowet verplicht voor bepaalde beroepen of bedrijven tot het beschikken over certificaten, afgegeven door certificerende instellingen die door de ministerie van SZW daartoe zijn aangewezen. Het Arbobesluit bevat nieuwe eisen waaraan certificerende instellingen dienen te voldoen om door de minister van SZW te kunnen worden aangewezen.

In het Staatsblad 487 (2017) is het Besluit van 6 december 2017 gepubliceerd tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) in verband met de aanpassing van de eisen voor aanwijzing van certificerende instellingen.

Het Arbobesluit bevat een aantal nieuwe eisen waaraan certificerende instellingen dienen te voldoen om door de minister van SZW te kunnen worden aangewezen. Ook wordt bepaald dat certificerende instellingen dienen te beschikken over een accreditatie door de Raad voor Accreditatie (RvA) ten bewijze dat zij aan de aanwijzingseisen voldoen. Deze wijzigingen zorgen voor een verdere professionalisering van de wettelijk verplichte certificering.

De nieuwe eisen zijn sinds 1 januari 2018 van kracht. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2019.

Zie ook

bron: arboportaal

Scroll naar boven