Nieuwe norm HKZ Cliënt -/ Patiëntveiligheid

Veiligheid

Veiliheid en de nieuwe norm HKZ – Werken aan veiligheid is belangrijk, iedereen – wel of niet werkzaam in de zorg of welzijn- onderkent dit belang. Het bekende rapport “To err is human” heeft het veilig werken in de gezondheidszorg onder de aandacht gebracht.

Cliënt -/ Patiëntveiligheid.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat fouten niet toegerekend kunnen aan individuele personen maar dat het beter is om te kijken naar het systeem. In nieuwe norm HKZ is daarom veel aandacht besteed aan het inbedden van veiligheid in een systeem. Het veiligheidsniveau hangt ook samen met de bereidheid van een organisatie om te willen leren van gemaakt fouten. Het lerend vermogen van de organisatie is nadrukkelijk van belang om aan veiligheid te werken. De norm is daarom gestructureerd volgens de PDCA cyclus, deze stimuleert het lerend vermogen en heeft als bijkomend voordeel dat het systeem dynamisch blijft. Hierdoor werk je als organisatie continu aan veiligheid en breng je het op een steeds hoger niveau.

Kernwaarden van de nieuwe norm HKZ  / certificatieschema Cliënt- Patiëntveiligheid

In dit certificatieschema zijn normen voor de veiligheid van cliënten opgenomen.

Organisaties die voldoen aan deze normen gaan bewust en systematisch om met

  • het in kaart brengen van veiligheidsrisico’s
  • de veiligheidscultuur in de organisatie
  • het beperken van veiligheidsrisico’s door het nemen van adequate maatregelen
  • het veilig melden van incidenten
  • het leren van incidenten

PDCA cyclus

De PDCA cyclus (plan, do, check en Act – cyclus) vormt de basis voor de vier rubrieken waarin de normen zijn geformuleerd. Deze indeling laat zien dat werken aan veiligheid niet ophoudt wanneer eenmalig aan de normen wordt voldaan, maar dat het een doorlopend systeem is waarbij de organisatie blijft leren van gemaakte fouten en blijft verbeteren. Het weken aan veiligheid wordt hiermee ingebed in de bedrijfsvoering  van de organisatie.

Reikwijdte van het certificatieschema

Dit certificatieschema is van toepassing op het veiligheidsmanagementsysteem van organisatie uit de zorg- en welzijnssector die geen ziekenhuiszorg verlenen.

Wijze van beoordeling en specifieke auditeisen

Certificatie vindt plaats volgens de eisen vermeld in het HKZ certificatiessysteem: Kwaliteitsmanagementsystemen; Algemene eisen voor Certificerende Instelllingen die certificatie volgens sectorspecifieke HKZ certificatieschema’s voor kwaliteitsmanagementsystemen uitvoeren.

Het certificatie is drie jaar geldig. Na drie jaar wordt een hercertificatie uitgevoerd.

Scroll naar boven