Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd

inspectie-vergrootglas

Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd

Van februari tot augustus 2014 heeft de Inspectie SZW sectorbreed in de afvalbranche inspecties uitgevoerd. De inspecties waren gericht op veiligheid (machineveiligheid, valgevaar en aanrijdgevaar), gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.

Aanleiding

Aanleiding en doelgroep De Nederlandse afvalsector is een complexe sector waarbij bedrijven opereren in een of meerdere schakels in de “afvalketen” van inzameling, bewerking & recycling (scheiden, sorteren, opwerken, hergebruik) en verwerking (verbranding, compostering of stort). Vrijwel alle denkbare arbo-risico’s komen in de afvalsector voor zoals knel- en pletgevaar, machineveiligheid, aanrijdgevaar, valgevaar, blootstelling aan lawaai, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia en fysieke belasting. De risico’s hangen samen met de soorten afvalstromen en processen. Vaak gaat het om meervoudige belastende risico’s waaraan de werknemers in de afvalsector worden blootgesteld. In de afgelopen jaren heeft de Inspectie SZW binnen alle schakels van de afvalketen inspecties verricht. Bij 66% van de bedrijven werden tekortkomingen geconstateerd, ongeacht de deelsector. Om die reden is de Inspectie SZW in 2014 sectorbreed gaan inspecteren. Het percentage niet naleving in de afvalsector komt overeen met het gemiddelde voor alle door de Inspectie geïnspecteerde sectoren in Nederland. De bedrijven zijn deels geselecteerd op basis van de inspectieresultaten in voorgaande jaren.

Daarbij zijn de bedrijven opgenomen met het hoogste risicoprofiel. Bij met name kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) en recyclingbedrijven (puin, plastic, papier/karton, textiel) waren de arbeidsrisico’s het hoogst en de naleving van de wet relatief laag. Het totaal aan bezochte bedrijven bestond voor 81% uit kleine bedrijven. Bedrijven waar eerder overtredingen waren geconstateerd en waar nog geen nacontrole had plaatsgevonden, zijn eveneens in de selectie opgenomen. De inspectieresultaten zijn door deze risicogerichte selectie niet representatief voor de wijze waarop alle afvalbedrijven met arbeidsomstandigheden omgaan. Overtredingen Van februari tot en met juli 2014 zijn 433 bedrijven bezocht. Tijdens de inspecties stonden de onderwerpen veiligheid, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting centraal. Bij 256 bedrijven (59%) zijn één of meer overtredingen aangetroffen. In totaal zijn 758 overtredingen geconstateerd.

Meer informatie ..

Scroll naar boven